Särskild kontroll

Innehavarens kontroll

Att göra en särskild kontroll "kontrollbesiktning" är egentligen ett lagkrav som har förbisetts av nästan alla anläggningsinnehavare. Denna kontroll ser olika ut beroende på vilken typ av anläggning ni innehar. Ni som innehar en elektrisk elanläggning ska fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Detta kan ni göra med en revisionsbesiktning .

Särskild kontroll

Har ni en fastighet eller hus men inte vet i vilket skick er elanläggning har eller om ni har köpt en fastighet eller tänker köpa så kan vi hjälpa er med kontroll av den.

ELSÄK-FS 2008:3

1 § Dessa föreskrifter gäller den kontroll som innehavaren av en starkströmsanläggning, som tagits i bruk, ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el. En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. Föreskrifterna gäller även elektriska anordningar som är avsedda att anslutas till en starkströmsanläggning. I föreskrifterna används begreppet anläggning som en sammanfattande benämning på elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar avsedda att anslutas till en starkströmsanläggning.

Del av 2 § Enligt 4 § starkströmsförordningen (2009:22) ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Beträffande de anläggningar som anges i 5 § och 6 § ska i denna kontroll ingå en särskild kontroll med bestämda tidsintervall. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.

Del av 3 § Genom kontroll enligt 2 § ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.

4 § Anläggningens innehavare ska tillhandahålla nödvändig information om sin anläggning och dess handhavande till dem som arbetar med anläggningen. Allmänna råd Informationen bör ta hänsyn till anläggningens komplexitet, utsträckning, de ingående komponenterna m.m. Dokument som bör ingå i informationen är t.ex. scheman, tabeller, placeringsritningar och instruktioner.

Del av 5 §

Beträffande följande anläggningar ska särskild kontroll utföras med tidsintervall som beslutas av anläggningens innehavare:

  • anläggningar som är utsatta för stora påfrestningar
  • anläggningar i utrymmen där många människor samlas
  • anläggningar som representerar stora värden
  • anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras.

Resultatet av kontrollen, det beslutade tidsintervallet och de åtgärder som har vidtagits med anledning av kontrollen ska dokumenteras. Den senaste dokumentationen ska på begäran kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket.

7 § Kontrollerna enligt 5 § och 6 § ska utföras av en person med yrkesvana och som är väl förtrogen med de anläggningar som avses och med de föreskrifter som gäller för anläggningarna.

8 § Om en anläggning befinns ha fel eller brister som kan utgöra en omedelbar fara, ska felen och bristerna omgående åtgärdas eller anläggningen eller de felaktiga delarna tas ur bruk och skyddas mot oavsiktlig användning. Mindre allvarliga fel och brister ska åtgärdas utan onödigt dröjsmål med hänsyn till risken för skada

9 § I 5 § starkströmsförordningen (2009:22) finns bestämmelser om innehavarens ansvar för sådant arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen. Bestämmelser om krav på behörighet för elinstallations- arbeten på anläggningar finns i elinstallatörsförordningen (1990:806) samt i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer (ELSÄK-FS 2007:2).