Anläggningsinnehavarens ansvar för kontroll och skötsel av starkströmsanläggning

Att en elanläggning ska förlöpande underhållas och kontrolleras  är ett lag och föreskrifts krav som har funnits länge där anläggningsinnehavaren ska se till att elanläggningen ger betryggade säkerhet mot personskada samt sakskada på grund av el.  

Anläggningsinnehavarens ansvar har tydligare gjort i ELSÄK-FS 2022:3

Anläggningen ska fortlöpande kontrollera och underhållas så elanläggning förblir säker över tid.

Att fel och brister som uppstår åtgärdas samt att skadade och slitna delar repareras eller byts ut.

Anläggningen ska hålls i ett sådant skick att den uppfyller de krav som finns och är säker att använda.

Anläggningen ska brukas på ett säkert sätt och på det sätt som anläggningen är anpassad och utförd för.

Att anpassa anläggningen om förhållandena eller förutsättningar förändras, exempel höjer belastningen på anläggningen.

Arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen får endast göras av personer med rätt kunskaper och färdigheter.

1 §Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Föreskrifterna omfattar även elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning. 

Del av 2 § Föreskrifterna omfattar sådana starkströmsanläggningar och elektriska

utrustningar som avses i 3 § elsäkerhetslagen.

Föreskrifterna gäller för starkströmsanläggningar som har tagits i bruk.

Bestämmelser om när en starkströmsanläggning ska anses vara tagen i bruk finns i

2 kap. 2 § ELSÄK-FS 2022:1

4 § Bestämmelser om krav på fortlöpande kontroll av starkströmsanläggningar och

elektriska utrustningar finns i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen.

Bestämmelser om krav på kontroll och underhåll av skyltning av

starkströmsanläggningar finns i ELSÄK-FS 2022:2.


5 § Genom den fortlöpande kontrollen ska innehavaren försäkra sig om att

starkströmsanläggningen och den elektriska utrustningen uppfyller gällande

bestämmelser.

Kontrollens omfattning och intervall ska vara anpassad till anläggningens och

utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning.

6 § Rutiner för fortlöpande kontroll 

 Innehavaren ska fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska

grunda sig på en riskbedömning som tagit hänsyn till starkströmsanläggningens och

den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning.

Rutinerna ska dokumenteras.

Kravet på dokumenterade rutiner gäller inte för anläggningar som till sin typ

vanligen är avsedda för enskilt ändamål. Om anläggningen används även i

näringsverksamhet är den huvudsakliga användningen avgörande för om rutinerna

ska dokumenteras.Allmänna råd

Av rutinerna bör det framgå:

 kontrollernas omfattning och intervall,

 vilka kontrollmetoder som ska användas vid de olika kontrollerna, exempelvis

okulär kontroll, isolationsprovning eller termografering,

 hur resultatet av kontrollerna dokumenteras,

 hur brister som upptäcks genom kontrollerna ska omhändertas, och

 vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken typ av kompetens

som krävs för de olika kontrollerna.Åtgärder efter kontroll

12 § Om en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning visar sig ha fel eller

brister som kan utgöra en omedelbar fara, ska felen och bristerna omgående åtgärdas

alternativt ska anläggningen eller de felaktiga delarna tas ur bruk och skyddas mot

oavsiktlig användning. Övriga fel och brister ska åtgärdas snarast möjligt med

hänsyn till risken för skada.

14 § Bestämmelser om innehavarens ansvar att säkerställa kompetensen hos personer

som utför arbete på eller i anslutning till starkströmsanläggning och elektrisk

utrustning finns i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen.


15 § Innehavaren ska tillhandahålla den dokumentation samt de instruktioner och

anvisningar som upprättats enligt 3 kap. 6-7 §§ ELSÄK-FS 2022:1, eller dess

övergångsbestämmelser, till den som ska utföra arbete vid starkströmsanläggningen.

16 § Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att ta fram instruktioner för arbetet

finns i 7 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete

och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, eller författning som trätt i dess

ställe.