Elmiljö

Vagabonderande strömmar 

Vagabonderande ström betyder att returströmmen (eller delar av returströmmen) följer andra oönskade vägar än returkretsen den är avsedd för. Oönskade vägar kan vara vattenrör, fjärrvärmeledning, armeringsjärn osv. Vagabonderande ström är den främsta orsaken till att det förekommer magnetfält i byggnader. 

Övertoner 

I våra svenska elsystem är spänning, ström och effekt normalt sinusformade vid linjär last (resitiv) med grundfrekvens 50 Hz. Trefas växelström är symmetrisk med samma amplitud där summan av samtliga faser L1, L2 och L3 är 0 V med 120º förskjutning mellan faserna. När olinjära och osymmetriska laster såsom elektronik används genereras nya frekvenser, så kallade övertoner. Övertonerna binder ihop och bildar tillsammans med grundtonen en ny kurvform som är förvrängd. 

EMC 

EMC är på svenska en förkortning för ”Elektromagnetisk förenlighet”. Det är en apparats, utrustnings eller ett systems förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptala störningar i omgivningen eller för andra utrusningar. Vi nämnde tidigare hur olinjära laster orsakar övertoner i elnätet. Dessa är oönskade biverkningar som multiplar av 50 Hz frekvens. EMC behandlar undvikandet av störningar i högre frekvenser, från 1 kHz till flera MHz hos apparater så att dessa kan förenas utan att störa varandra. Ju högre frekvensen är desto större risk för störningar i signalerna och desto större problem orsakar de i våra elsystem. 

Transienter 

En transient är ett snabbt spänningsförlopp (”spänningspik”) som kan vara flera ggr starkare än den nominella spänningen i nätet. Transienter kan exempelvis uppkomma av åsknedslag, kopplingar/brytare i elnätet och induktiva laster. De kan vara långvariga med höga amplituder men också kortvariga med låg amplitud. Elektronik såsom datorer och andra styrsystem är känsliga för transienter.