När krävs revisionsbesiktning?

Om det försäkrade byggnadsvärdet eller verksamheten uppnår de styrande egendomsbeloppen som redovisas i Elektriska Nämndens anvisning F200 ställer försäkringsbolagen krav på revisionsbesiktning. Beloppsgränserna skiljer sig beroende på typ av verksamhet. Om försäkringsbolagen finner skäl till det kan de också anmäla objekt som har ett lägre försäkringsvärde. Många anläggningsägare anmäler på eget initiativ objekt som inte uppnår värdet för besiktningsplikt till Elektriska Nämndens besiktningsrutin. Detta för att inte skapa egna administrativa rutiner och för att leva upp till myndighetens krav på särskild kontroll enligt ELSÄK-FS 2022:3 

Oavsett om det krävs revisionsbesiktning eller ej så åläggs alla som innehar en starkströmsanläggning  enligt ELSÄK-F att utföra kontroll och skötsel så att anläggningen bibehåller en betryggande säkerhet mot skada på grund av el efter det att anläggningen är uppförd och övertagen .

Syfte med revisionsbesiktning

Syftet med revisionsbesktningarna är att förebygga person och egendomsskador som kan uppstå på grund av el, samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott.  Samt är att minska försäkringsbolagens risktagande vad gäller elrelaterade bränder.

Endast  av Elektriska Nämndens auktoriserade ingenjörer, som har den höga kunskapsnivå och sakkunskap som krävs för att kunna utföra en revisionsbesiktning.

När du får avisering behöver du logga in i objektregistret för att där kunna välja Total Elkontroll Mikael Jacquet som besiktningsingenjör, så hjälper vi er genom hela besiktningsprocessen.  Vid en första kontakt så byter vi kontaktuppgifter. Sedan ser vi i vilket tidsintervall er besiktning skall genomföras. Vi går igenom er befintliga dokumentation och tidigare besiktningsdokument. Sedan avtalar vi tid för besiktning samt arvode. Besiktning planerar vi i samråd med er så den inskränker så lite som möjlig på er verksamhet. Viktigt är att vi kommer åt alla utrymmen för fastigheten samt att ni har aviserat berörda så det blir så få hinder och missförstånd som möjligt.

Ni eller någon som ni utser får gärna vara med under besiktning.

När besiktningen är genomförd går vi igenom det preliminära protokollet så att ni får ett första utlåtande som ni kan börja bearbeta.

Vårt mål är att vi ska genomföra varje besiktning med så lite störningar för er på ett så professionellt sett som möjligt.


Revisionsbesiktning ska genomföras mot anvisning T300 Tekniska bestämmelser för revisionsbesiktning av elanläggningar.

Besiktningsingenjören ska bedöma försäkringsobjekten i förhållande till den risknivå som försäkringsgivarna anvisar. Bedömningarna ska ske med hög integritet där ekonomiska och andra förhållanden med försäkringstagare inte får påverka bedömningar av försäkringsobjekten. Revisionsbesiktningens syfte är att upptäcka brister och fel, genom en noggrann kontroll av elanläggningen. Revisionsbesiktningen omfattar en riskbedömning genom inspektion av elanläggningen och en granskning av dokumentationen för elanläggningen samt utföra vissa provningar och mätningar på elanläggningen. Revisionsbesiktningen ska genomföras på ett sådant sätt att besiktningsingenjören inte utsätts för fara. Revisionsbesiktningen ska genomföras på ett sådant sätt att försäkringstagarens verksamhet påverkas så lite som möjligt. Med elanläggning avses i denna anvisning ihopkopplad och samverkande elmaterial vilken uppfyller ett eller flera särskilda syften samt har samordnade egenskaper.