Entreprenadbesiktning 

Total Elkontroll utför alla sorters entreprenadbesiktningar i enlighet med standardavtalen i AB 04 och ABT 06, t ex: förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, överbesiktning och särskild besiktning. Vid en entreprenadbesiktning undersöker och bedömer man om det färdiga resultatet matchar det som parterna kommit överens om i kontrakt och avtal, samt om man har följt alla gälla lagar och paragrafer samt de standarder som avtalats. Det är ett ansvarsfullt jobb som kräver både teknisk och juridisk kompetens. 

Förbesiktning

En förbesiktning eller en så kallad kontrollbesiktning kan påkallas av både köpare eller säljare och sker för att det finns misstanke om byggfel eller för att få en lägesrapport innan bygget färdigställs och ska slutbesiktigas.

Slutbesiktning

Kontrollera att entreprenören utfört det man har kommit överens om enligt skrivna kontraktshandlingar. Ge en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört och att arbetet är slutfört för att få besked om att entreprenaden är godkänd eller ej. Entreprenaden är i enlighet med gälla lagar och paragrafer samt de standarder som avtalats.

Ny slutbesiktning

En ny slutbesiktning sker när entreprenaden inte blev godkänd. En slutbesiktning sker när entreprenören meddelat besiktningsmannen att felen är avhjälpta eller att entreprenaden blivit färdigställd.

Efterbesiktning

En efterbesiktning sker för att avgöra om påtalade fel vid slutbesiktningen blivit fackmässigt avhjälpta. Således tas inga nya fel upp i utlåtandet. När besiktningen är klar får samtliga parter ta del av besiktningsutlåtandet.

Garantibesiktning

En garantibesiktning sker för att få en bedömning av och ett konstaterande om nya fel uppstått under garantitiden. Garantibesiktningen genomförs inom 2 år från slutbesiktning eller om något annat avtalas, den avgör och klargör om felet innefattas av garantin och beslutar vem som ansvarar för att åtgärda det.

Överbesiktning

En överbesiktning sker när det hos en part finns ett missnöje med en tidigare genomförd besiktning. Vid överbesiktning prövas dokumenterad information eller besiktningen i dess helhet. Det kan t ex beröra frågan om entreprenadens godkännande, förekomst av ev fel eller ansvar för fel. En överbesiktning ersätter den tidigare besiktningen eller den del av besiktningen som krävt att en överbesiktning genomförs. Överbesiktningsnämnden eller utsedd besiktningsman beslutar med hänsyn till resultatet av besiktningen vem av parterna ska ansvara för ersättningen eller hur den ska fördelas.

Särskild Besiktning

En särskild besiktning kan bli aktuell när två parter är oense om det är fel eller ej. Påkallande part bekostar besiktningsmannen.